Return Policies

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) รับประกันความพึงพอใจ ท่านสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ ภายใน 15 วัน นำจากวันที่ได้รับสินค้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วิธีการเปลี่ยนและคืนสินค้า

1. ขอให้ท่านส่งสินค้าที่จะเปลี่ยนหรือคืน กลับมาที่บริษัทฯ โดยสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมขาย (สภาพพร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ป้ายราคา ป้ายสคบ. ป้ายยี่ห้อสินค้า ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ยังคงอยู่และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ ส่งให้กับท่าน) โดย

1.1 ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า เช่น กรณีเปลี่ยนสีหรือไซส์ของสินค้า ขอให้ท่านทำการสั่งสินค้ารายการใหม่ที่ต้องการเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง โดยท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน และขอความกรุณาให้สภาพของสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ป้ายราคา ป้ายสคบ. ป้ายยี่ห้อสินค้า ยังคงอยู่และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ท่าน และทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าใหม่แก่ลูกค้า ตามความเป็นจริง

1.2 ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะคืนสินค้า ขอความกรุณาให้สภาพสินค้าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ป้ายราคา ป้ายสคบ. ป้ายยี่ห้อสินค้า ยังคงอยู่และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ โดยขอให้ท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน

2. ในกรณีที่สินค้าไม่ตรงกับข้อมูลคำอธิบายรายละเอียดสินค้า หรือรูปภาพ ซึ่งปัญหานี้เป็นผลทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือทำให้ข้อมูลผิดบนหน้าเว็บไซต์

3. ในกรณีที่สินค้าใช้งานไม่ได้ หรือไม่เป็นไปตามข้อมูลที่ผู้ผลิตได้ระบุไว้

4. ในกรณีที่บริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้กับท่านลูกค้าผิดจากรายการที่ได้สั่งซื้อ

สำหรับในกรณีความผิดพลาดตามข้อ 2, 3, 4 บริษัทฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้กับท่านใหม่ภายใน 3 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ และข้อให้ท่านช่วยกรุณาจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและการส่งคืนสินค้าให้กับท่าน

5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ที่เปรอะเปื้อน ชำรุดเสียหาย ในกรณีที่เกิดจากการใช้ไม่ถูกวิธี และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนและคืนสินค้าในหมวดหมู่ของ กางเกงใน สเตย์หรือสินค้าท่อนล่างอื่นๆ เพื่อสุขลักษณะที่ดีของลูกค้าทุกท่าน

ข้อกำหนดสำหรับการคืนเงิน

1. ขอให้เปลี่ยน/คืน สินค้าภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า

2. สินค้าที่เปลี่ยน/คืน จะต้องอยู่ในสภาพใหม่ ปราศจากการใช้งานโดยส่งคืนพร้อมกับบรรจุภัณฑ์เดิม และใบเสร็จรับเงิน

เงื่อนไขการคืนเงิน

1. กรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิต

1.1  หากมีการยกเลิกรายการก่อนทำการบรรจุสินค้าลงกล่อง ทางบริษัทฯ จะทำการคืนวงเงินกลับไปยังบัญชีบัตรเครดิตของท่านลูกค้าภายใน 14 วันทำการ

1.2  กรณีที่มีการคืนสินค้าหลังได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะทำการปรับปรุงคืนวงเงินไปยังบัญชีบัตรเครดิต ของท่านลูกค้าภายใน 14 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้า

2. กรณีที่ชำระด้วยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

2.1 ทางบริษัทฯ จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้า ภายใน 7 วัน ทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบ และยืนยันการรับคืนสินค้า 

 

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ (เวลา 8:30 น. - 17:00 น.)

โทร. 065-732-1931